HOMEHOME > Matsuuracho

Matsuuracho

matsuuracho

 

 

Platform Direction The main destination
1 Sasebo City hall
Ohno
Hiradosanbashi, Emukae, Matsuura, Yosii, Sechibaru (Chikenji・Komoda), Ogase,
Saza Bus Center (Hokubueigyosho), Yunoki (Ikeno・Yamine), Sasebo Shogyo High school
2 Sasebo Station
Haiki
Momijigaoka, Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi, Ecospa, Kurerunooka, Shigeo,
Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch, Miyazucho, Saikaibashi, Kawatana,
Imari, Ureshino, Hasami, Arita, Sasebo Station
3 Sougouiryo
Hino
Ainourasanbashi, Osakicho, Sasebo Jitsugyo High school, Nagasaki Tandai・Kyubun High school,
Sasebo City Sougoiryou Center Enterance, Saza Bus Center (Ainoura New Town・Koura)
4 Sasebo Station
Haiki
Momijigaoka, Hanatakadanchi, Wakatakedaidanchi, Ecospa, Kurerunooka, Shigeo,
Sasebo Tosho High school, Huis Ten Bosch, Miyazucho, Saikaibashi, Kawatana,
Imari, Ureshino, Hasami, Arita, Sasebo Station
Others Fukuoka, Nagasaki, Nagasaki Airport

HOME

TOP